KAPULÁZ ELŐTT

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön TÁMOP-5.6.1.A-11/4.-2011-0022 sz.projektje

A Győri Gyermekvédelmi Központ a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az ideiglenesen beutalt, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, speciális ellátását, különleges ellátását, a fiatal felnőttek további utógondozói ellátását.

A Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

• Otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára a teljes körű ellátást.
• A családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadás elősegítését.
• A családi környezetbe történő visszailleszkedéshez, az önálló életkezdéshez szükséges utógondozást.
• A beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, súlyos pszichés, disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek számára speciális ellátást.
• Különleges ellátást az életkoruk miatt sajátos szükségletekkel bíró gyermekek részére különleges gyermekotthon működtetésével.
• Különleges ellátást a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek részére.
• Gyámhivatali elrendelő határozat alapján az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek számára utógondozói ellátást.

A Megyei Gyermekvédelmi Központ egyes szakmai egységeiben az ellátott gyermekek szükségleteire kidolgozott szakmai munka zajlik.

Az intézmény céljai:

• Az intézmény célja, hogy az otthont nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást biztosítson, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésből, ruházattal való ellátásból, gondozásból, nevelésből, lakhatás biztosításából tevődik össze.
• Biztosítania kell a gyermek családi környezetébe történő visszahelyezést előkészítő, a családi kapcsolatok maximális ápolását segítő családgondozást, valamint az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozást.
• Az otthont nyújtó ellátás során a beilleszkedési-, magatartási- vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátást kell nyújtania, mely kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésre is.

Az utógondozói ellátást az illetékes gyámhivatal elrendelő határozata alapján kell végeznie, mely jelenti az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatását és szükség szerinti további ellátását.
Célja továbbá, hogy az intézményben nevelkedő gyerekekre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tervek kiemelkedő szakmai színvonalon készüljenek el, s a bennük megfogalmazott feladatokat maradéktalanul teljesüljenek.
Rendkívül fontos, hogy a családjukból kiemelt gyerekek továbbra is gyakorolhassák a mindennapi, természetes társadalmi kapcsolataikat (barátság, szomszédság).
Az ellátott gyermekeknek biztosítani kell, hogy hozzájussanak a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, a szükség szerinti személyiségfejlesztéshez, lelki gondozáshoz, illetve gyógypedagógiai ellátáshoz.
A szociális biztonságon túl el kell érni, hogy gyermekek képessé váljanak önálló, személyes kiszolgáltatottságtól mentes életvitelre.
Célja, hogy a különböző okok folytán hátrányos helyzetűvé vált gyermekek felkészüljenek a pályaválasztásra, s leendő munkájuk révén anyagi és szellemi értékek alkotóivá váljanak.
A kitűzött célok elérése érdekében a következő feladatokat kell végrehajtani:
Működtetni kell az intézmény folyamatos esetkezelő, gondozási, nevelési, rekreációs, egészségügyi és étkeztetési szolgáltatásainak rendszerét.
Szélesíteni kell az intézmény kapcsolatrendszerét a gyermekvédelemben érintett társintézményekkel, a gondozásba bevont egyéb szolgálatokkal, oktatási intézményekkel, munkahelyekkel, támogatókkal.
A környezet lehetséges segítő hálózatának, támogatórendszerének megismerése, feltérképezése és az élő, mindennapi kapcsolattartás alapvető feladat annak érdekében, hogy az intézmény minél magasabb szakmai színvonalon működhessen.
Feladata, hogy a kialakuló emocionális viszonyok intenzitását, mélységét olyan szintre fejlessze, amely a társadalmi normák és értékek elfogadásának alapjává válik. E folyamat elősegítése érdekében fontos feladat a vérszerinti család értékeinek figyelembe vétele, valamint a gyermekek múltjának ismerete.
Kiemelten együtt kell működnie a Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, hogy gyermekeik egyéni elhelyezése minden esetben indokolt legyen, és a felmerülő szükségletekre felkészülten tudjon reagálni.
Az intézetben folyó nevelés legfőbb sajátossága, hogy mesterségesen kialakított környezetként képes legyen - legalább részben - átvenni a család szociálpszichológiai értelembe vett státuszát, szerepét. Az otthonokban dolgozó felnőttek nem lehetnek apa-, anya- és nagyszülőmodellek. Felnőttként kell jelen lenniük, akiknek az intézmény munkahelyük. Szükségszerűen a személyiségükkel dolgoznak, s mivel életkoruk és nemük különböző, a „család-kiegészítő" ellátásban felnőtt modellt nyújtanak.
A különböző korú és nemű gyerekek nevelésében kiemelt helyet kell kapnia a kapcsolati kultúrájukra, együttélési készségükre, szolidaritás-érzékükre gyakorolt pozitív hatásnak.
A feladatok körébe tartozik a vérszerinti testvérek együttes elhelyezésének maximális támogatása.
Nagyon fontos feladat az intézményben dolgozó összes munkatárs folyamatos továbbképzése, szupervíziója.