KAPULÁZ ELŐTT

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön TÁMOP-5.6.1.A-11/4.-2011-0022 sz.projektje

A projekt keretében olyan szabadidős tevékenységeket terveztünk be, melyekkel kapcsolatban rendelkezünk általános pozitív tapasztalatokkal, ugyanakkor jelen formában és célcsoport specifikáció mellett még sosem kerültek lebonyolításra.

Családi napok

A megvalósítás időszakában 6 db családi napot tervezünk, egyszerre 10-10 fő elítélt és családtagjaik bevonásával. A családi napok kapcsán cél egyrészt a családi kapcsolatok erősítése, másrészt az egyes családok részére szakmai és mentális jellegű segítségnyújtás intézményes feltételeinek javítása. A családi napok alkalmat fognak nyújtani arra is, hogy a különböző élethelyzetekből érkező családok egymással megvitassák a felmerült problémákat, és visszailleszkedési egyéni stratégiákat. A családi napok két részből állnak: egy börtönön kívüli délelőttből, és egy börtön falain belüli délutánból. A délelőtti programon a célcsoport családtagjai vesznek részt, ahol gyermekfoglalkoztató valósul meg, gyurmázás, kézműves tevékenység, korongozási lehetőség áll rendelkezésre, illetve kisebb ugrálóvár is elérhető lesz. A gyerekek különféle játékokat vagy személyes tárgyakat készíthetnek édesapjuknak, akiknek a délután folyamán átadhatják azt. A délutáni program egy meghittebb, szoros családi délután lesz, ahol minden család külön-külön, szűk körben tölthet el egymással néhány órát.

Sportnapok

A projekt során 3 db, egész napos sport nap lebonyolítását tervezzük. A célcsoportba tartozók csoportokba szerveződve, elsősorban is labdajátékokban mérik össze erejüket. A sportnapok során a résztvevők munkáját külső edzők és bírók segítik.

Akvarisztikai és terrarisztikai foglalkozások

Szakértői tanulmányok igazolják vissza, hogy az állatokkal való foglalkozás jelentős terápiás hatást vált ki. Tekintettel a célcsoporti jellemzőkre és a fogvatartási körülményekre, az állatok kiválasztásánál leginkább a halak és a hüllők tartása jöhet szóba. Az előzetes felméréseink szerint 15 fő olyan elítélt bevonása várható, akiknél e módszer jelentős javulást idézhet elő az egyéni fejlődés során. A foglalkozások elsődleges célja az érzelmi intelligencia fejlesztése, valamint a felelősségérzés erősítése. A bevontak saját terráriumot, akváriumot, valamint igény szerinti szakmai segítséget kapnak a saját állatok neveléséhez, gondozásához.

Színjátszó kör

Hazai és nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a drámapedagógiai módszerekkel megvalósított egyszerű szerepeket alkalmazó színpadi megjelenés jelentős és pozitív személyiségformáló erővel bír. A színpad kinyitja az érzelmeket, új csoportdinamikai hatásokat válthat ki egy-egy zárt közösségen belül, hiszen a szerepekkel szükség szerűen részben azonosulnak is ilyenkor az elítéltek. 1 fő drámapedagógus bevonásával heti 1 nap, mindösszesen 10 alkalommal kerül sor a célcsoport felkészítésére. Várható létszám 10-12 fő. Terveink szerint a színjátszó kör által megálmodott darabot legalább két alkalommal, egyszer a többi fogvatartott részére az intézményen belül, egyszer pedig a projekt zárórendezvényén, a széles szakmai és a médián keresztül a nagyközönség részére játsszák majd el.

Szociális készségfejlesztő tréning

A szociális készségfejlesztő tréning alapvető céljai, hogy a szabadulók olyan készségek birtokába jussanak, amelyek lehetővé teszik a társadalmi kapcsolataik kialakítását, illetve fejlesztését. Fontos elvárás a tréninggel szemben a szociális viselkedéshez szükséges komponensfajták (szükségletek, hajlamok, attitűdök, meggyőződések, rutinok, szokások, minták, készségek, ismeretek) egyidejű alakítása, a viselkedéskultúra fejlesztése.

Életvezetési tréning

A tréning alapvető célja a szabadulók személyiségének, elsősorban a szociális kompetenciájának a fejlesztése annak érdekében, hogy önmaguk és környezetük, emberi kapcsolataik megismerése és elfogadása révén sikeresebben oldják meg hétköznapi problémáikat, konfliktusaikat. A tréning célja, hogy hozzájáruljon a bevont célcsoporttagok társas kapcsolatainak kialakításához, fenntartásához, a konfliktusok agressziómentes megoldásához. A tréningen keresztül feltárhatók és erősíthetőek az egyéni motivációk, a jövőben elérendő célok reális megfogalmazása és az ahhoz vezető út megtervezése. A tréning közvetlen is elősegítheti a szocializációs hátrányok és elakadások leküzdését, a társadalmi környezetbe való beilleszkedést.

Kulcskompetenciák fejlesztése

A kulcskompetenciák azokat a képességeket jelölik, amelyek révén az igények teljesítése egy adott feladat elvégzése terén sikeresen megvalósítható. A kompetenciák az egyén által különböző helyzetekben vagy kontextusban vállalt cselekedetekben nyilvánulnak meg. A kompetenciákat egész életünkön keresztül gyarapítjuk, fejlesztjük, különféle intézményekben és egyéb környezetekben tanulhatók, gyarapíthatók. A formális és informális tanulási környezetben fejlődnek. A kulcskompetenciák olyan kompetenciák, amelyek az élet legkülönfélébb területein fontosak és hozzájárulnak a sikeres egyéni élet egészéhez, valamint a társadalom jó működéséhez.

Állampolgári és jogi ismeretek tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők a szabadulást követően készek legyenek a tudatos társadalmi szerepvállalásra, így többek között a demokratikus közéletben való aktív részvételre. Cél a jogi szabályozás alapelveinek, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezetrendszereinek átfogó ismereteinek elsajátítása, valamint a piacgazdaság alapvető működésének és szabályozásának ismerete. A program hozzájárul a humán műveltségi alapok fejlesztéséhez is. A projekt végére a célcsoport jobban megértheti az állampolgári jogok és kötelességek fogalmát, fejlődik jogérzékük, amely elősegíti a jogkövető magatartás kialakulását is.

Szakmai work-shopok és szupervízió

A rendezvények szándékaink szerint egy egész naposak lesznek. A délelőtt felvezető előadások, majd moderátorok vezetésével eszmecsere kialakítása a cél. Az eddigi „hagyományoknak” megfelelően a rendezvények végén összefoglaló megállapításokat, ajánlásokat fogalmaznak meg a résztvevők.

A rendezvényekre a témától függően várjuk a szakma legszélesebb körét, így a nevelőket, pártfogókat, pszichológusokat, munkaügyi szakembereket, jogászokat, szociológusokat. Alapvető célunk, hogy a rendezvényeken minél több szektor jelen legyen, így erősítve az ágazatközi, komplex szemléletet és beavatkozási lehetőségeket.

A megvalósítással kapcsolatos szakmai kérdések, viták megvitatására a work-shopokon túl szupervíziót is tervezünk. A bevont munkatársak, nevelők, szakemberek részére 2 csoportban három havonta 4 órában biztosítunk külső szakértői segítséget.

Munkaerő-piaci felkészítést segítő tréning nevelők részére

A tréning közvetlen célja a büntetés-végrehajtásban dolgozó nevelők felkészítése arra, hogy a szabadulás előtt álló fogvatartottakat (munkára képes emberek) segítsék vissza integrálni a munka, illetve a képzés világába, a szemléletformálásuk, a pozitív jövőkép kialakítása, a hallgatók (fogvatartottak) szakmai képzésben való részvételének előkészítése, ösztönzése. A tréning célja olyan ismeretek és készségek birtokába juttatni az általuk vezetett csoportokat, melyekkel a munkaerő-piacon képviselni tudják önmagukat. A résztvevők megismerik a munkaerő-piac működésének jellegzetességeit, szereplőit, valamint az egyes összetevők működési sajátosságait, elvárásait és gyakorlatát. A munkaerő-piaci mechanizmusok elsajátítása segíti a résztvevőket saját helyzetük és magatartásuk átértelmezésében.

Nevelői burn-out tréning

A tréning célja, hogy a csoporttagokban tudatosuljon, hogy munkájuk során személyiségükkel dolgoznak, s emiatt veszélyeztetettebbek a kiégés kialakulásában. Fontos hogy időben felismerjék a kiégés jeleit, valamint képesek legyenek hatékony prevenciós eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására akár saját erőből, akár külső segítség igénybevétele által.